Vedtægter (og efterfølgende: Etiske regler)

VEDTÆGTER

for

Laboratoriernes Brancheforening1.0. Navn og hjemstedskommune

1.1. Foreningens navn er Laboratoriernes Brancheforening (LAB).

1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune.


2.0. Foreningens formål

2.1. Foreningen er en sammenslutning af kemiske og mikrobiologiske kontrakt-laboratorier, herunder driftslaboratorier i private og offentlige virksomheder, og har til formål:
- at varetage medlemmernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer m.v.,
- at deltage i den samfundsmæssige debat der relaterer sig til laboratorier,
- at udføre lobby-virksomhed med henblik på at bedre laboratoriebranchens vilkår, og
- at medlemmerne gennem et sekretariat kan informere hinanden om forhold der kan have medlemmernes interesse.

2.2. Foreningens vedtægter må ikke være stridende mod den til enhver tid gældende lovgivning.


3.0. Foreningens medlemmer

3.1. Som medlem af foreningen kan optages ethvert kontraktlaboratorie, herunder driftslaboratorier i private og offentlige virksomheder, der lever op til foreningens til enhver tid gældende vedtægter og etiske krav.

3.2. Begæring om optagelse skal ske skriftligt til foreningens kontor.

3.3. Optagelse i foreningen skal godkendes af bestyrelsen.

3.4. Ved optagelse som medlem skal den pågældende underskrive en erklæring om at ville overholde foreningens vedtægter.

3.5. Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun ske til 1. januar og med mindst 6 måneders varsel.


4.0. Eksklusion

4.1. Medlemsrettigheder og medlemskab ophører, når der efter 14 dages påkrav foreligger kon-tingentrestance, hvorimod forpligtelsen til at betale forfaldent kontingent består.

4.2. Hvis et medlem væsentlig overtræder foreningens vedtægter, foreningens etiske regler eller lovgivningen i øvrigt kan medlemmet efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af foreningen.

4.3. Bestrider et medlem, at betingelser for eksklusion er til stede afgøres dette ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen, en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af foreningen for Den Danske Dommerforening. Opmanden skal være byretsdommer.

4.4. Hvis et medlem indbringer eksklusionsbeslutningen for Voldgiftsretten inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse, ved at indsende begæring om voldgift til foreningens sekretariat, har klagen opsættende virkning.


5.0. Tegning

5.1. Foreningen tegnes enten af formanden alene eller af næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.


6.0. Foreningens ledelse

6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.

6.2. Bestyrelsen sammensætter sig selv med en formand, en næstformand samt 1-3 bestyrelsesmedlemmer.

6.3. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er for-mandens stemme afgørende.

6.4. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

6.5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem af bestyrelsen fremsætter krav herom.

6.6. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsen.


7.0. Generalforsamling

7.1. Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

7.2. Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt eller e-mail-brev til medlemmerne på den til sekretariatet anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen. På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for foreningen.

7.3. Dagsorden for generalforsamling, der sendes til alle medlemmerne mindst 4 uger før generalforsamlingen, skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

7.4. Valget til bestyrelsen gælder for to år af gangen og således at to bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, medens tre bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.

7.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønsker behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

7.6. På generalforsamlingen kan der stemmes ved fuldmagt.

7.7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14-dages varsel, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller anmodning fremkommer fra 1/5 af foreningens medlemmer.

7.8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

7.9. Til ændring af vedtægterne, herunder foreningens opløsning, kræves dog, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Vedtages forslaget med den fornødne majoritet, men uden at det fornødne antal medlemmer er til stede, kan forslaget vedtages på en ny dertil indkaldt generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

7.10. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme.


8.0. Kontingent

8.1. Medlemskontingent udgør 3.000 DKK uanset laboratoriets størrelse. Beløbet tillægges moms.

8.2. Kontingentet forfalder til betaling den 15. januar i hvert kalenderår.

8.3. Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet.


9.0. Hæftelse

9.1. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.


10.0. Regnskab

10.1. Foreningen er en selvstændig forening med eget regnskab.

10.2. Regnskabsåret er kalenderåret.

10.3. Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere regn-skabet.


11.0. Sekretariat

11.1. Foreningen etablerer et sekretariat til håndtering af foreningens daglige arbejdsopgaver.


12.0. Kommunikation

12.1. Al kommunikation skal så vidt muligt foregå elektronisk.


13.0. Ikrafttræden

13.1. Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen på foreningens stiftende generalforsamling den 1. oktober 2004.


-----------------------------

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. januar 2005.


______________________
Bjarne Weihrauch, dirigent


ETISKE REGLER

for

Laboratoriernes BrancheforeningLABs etiske regler har til formål at fremme og udbygge et godt kollegialt forholdmellem medlemmerne.

De etiske regler skal endvidere medvirke til at styrke foreningens ogmedlemmernes omdømme og gennemslagskraft i erhvervslivet, i samfundetgenerelt, og i forhold til erhvervsliv og organisationer i ind- og udland.

Medlemmerne af LAB er konkurrenter, men har en fælles interesse i at opbygge envelfungerende forening og et erhverv, der bygger på indbyrdes samarbejde og fælles rammer.

Medlemmerne skal konkurrere indbyrdes på basis af professionalisme, fagligkompetence, kvalitet og et kendt forretningsgrundlag, overholdelse af dansklovgivning og anerkendelse i dansk erhvervsliv.

Medlemmerne skal konkurrere med og klart distancere sig fra ikke-medlemmer på netop disse kvaliteter.

Med et medlemskab af LAB tilkendegiver medlemmerne at ville konkurrere på fairvilkår og god praksis indbyrdes, og at ville medvirke til at styrke ovennævnte mål.

Medlemmerne af LAB tilkendegiver ved deres medlemskab at de vil undlade at handle på en måde, der kan bringe dem selv og andre medlemmer i miskredit.

Medlemmerne af LAB vil reklamere på en måde, der er sandfærdig og i overensstemmelse med god markedsføringsskik, og som ikke på usaglig vis fremhæver fordele på andre medlemmers bekostning.

Medlemmerne af LAB er forpligtede til at tegne en professionel erhvervsansvarsforsikring.

Medlemmerne opfordres til at udarbejde et sæt generelle forretningsbetingelser,der er bindende for medlemmet selv, og som bringes til kundens kendskab. LAB anbefaler størst mulig åbenhed i forbindelse med generelle forretningsvilkår, meddet formål at udbrede kendskabet i erhvervslivet til laboratoriernesforretningsgrundlag og traditioner.

LABs bestyrelse behandler klager fra medlemmer over andre medlemmer.

LABs etiske regler regulerer relationerne mellem foreningens medlemmer.